Uztici savu atpūtu
profesionāļiem!

Antario līgums ar klientu

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Tūroperātors apņemas sniegt Tūristam un personām, ar kurām Tūrists ceļo un/vai par kurām Tūrists maksā, atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu (turpmāk tekstā – Ceļojums), bet Tūrists apņemas samaksāt Tūroperātoram par Tūroperātora Ceļojumu šinī līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2. Tūristam ir pienākums paziņot par ar šo līgumu uzņemtajām saistībām visām personām, kas izmanto Tūroperātora pakalpojumu un dodas Ceļojumā kopā ar Tūristu un/vai kuru vārdā Tūrists ir noslēdzis šo līgumu. Tūristam ir pienākums informēt par šī līguma noteikumiem tās personas, ar kurām Tūrists kopā saņem pakalpojumus un/vai par kurām Tūrists apmaksā Ceļojumu, cita starpā ir pienākums kontrolēt, lai šīs personas ievērotu šajā līgumā un tā pielikumos pielīgtos noteikumus.
3. Parakstot šo līgumu, Tūrists apstiprina, ka Tūroperātors ir nodrošinājis viņam izvēles iespējas un Ceļojumu Tūrists ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem, tajā skaitā arī citās tūrisma aģentūrās.
2. AĢENTŪRAS PIENĀKUMI
1. Nodrošināt Ceļojumu Tūristam, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un LR likumdošanas prasībām;
2. LR likumdošanā noteiktajā apmērā un kārtībā sniegt Tūristam pilnu informāciju par Ceļojuma saturu un tā sniegšanas nosacījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai pasu režīma un vīzu saņemšanas noteikumus, apdrošināšanas noformēšanas nepieciešamību un kārtību, muitas noteikumus, ar Ceļojumu saistītās medicīniskās formalitātes, nepilngadīgu bērnu ceļošanas noteikumus, kā arī par atteikšanās no Ceļojuma kārtību un izmaiņu veikšanu pakalpojumu programmā;
3. Izmitināt Tūristu tādas pašas vai augstākas kategorijas viesnīcā, ja neparedzētu apstākļu dēļ to nevar izdarīt iepriekš pasūtītajā; 4. Ziņas par Tūristu izmantot tikai nepieciešamo dokumentu noformēšanai tūrisma braucienam, kā arī informāciju par Tūristu sniegt tikai LR izziņas iestādēm, pēc to rakstiska pieprasījuma;
5. Savlaicīgi informēt Tūristu par izmaiņām Ceļojuma termiņos, cenās vai citos nosacījumos, kā arī šajā līgumā paredzētajos gadījumos nekavējoties (24 stundu laikā) - par Ceļojuma atteikumu;
7. Ceļojuma laikā sniegt nekavējošu palīdzību Tūristam, lai tas/ tie varētu atgriezties atpakaļ izbraukšanas/ izlidošanas vietā, gadījumos, ja Tūroperātors Tūristam šajā līgumā noteikto Ceļojumu nevar nodrošināt nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vai ar šo līgumu nesaistītās trešo personu rīcības dēļ, kuru Tūroperātors nevarēja ne paredzēt, ne novērst;
9. Apmaksāt pilnu Ceļojuma vērtību tiešajam pakalpojumu sniedzējam (operatoram) ne vēlāk kā līdz Ceļojuma uzsākšanas dienai (gadījumos, kad Ceļojums ietver sevī arī avio pārlidojumu – līdz izlidošanas dienai no Rīgas).
3. TŪRISTA PIENĀKUMI
1. Nodrošināt, lai šajā līgumā minētās personas, kas dodas Ceļojumā kopā ar Tūristu, pildītu šī līguma noteikumus un lai viņas tiktu informētas par pakalpojuma sniegšanu un izmaiņām pakalpojumu programmā.
2. Savlaicīgi apmaksāt šajā līgumā noteikto Ceļojuma cenu, bet maksājumu kavējumu gadījumā maksāt līgumsodu;
3. Tūrists var pieteikt izmaiņas pakalpojumu programmā ne vēlāk kā 30 dienas pirms izceļošanas (Ceļojuma pirmās dienas), par to informējot Tūroperātoru un apmaksājot ar izmaiņu veikšanu saistītos izdevumus Eur 70,- (septiņdesmit Euro) apmērā. Neieskaitot aviobiļetes un viesnīcas soda (izmaiņas tarifs atkarīgs no aviokompānijas, viesnīcas noteikumiem);
4. Iesniegt Tūroperātoram nepieciešamos dokumentus, lai Tūroperātors varētu veikt Ceļojuma noformēšanu;
5. Ievērot pakalpojumu programmu, savlaicīgi ierasties iepriekš norunātās tikšanās vietās, pildīt Tūroperātora vai Ceļojuma vadītāja pamatotas prasības visā Ceļojuma laikā, kā arī netraucēt citiem tūristiem;
6. Ievērot Latvijas Republikas un Ceļojuma valstu normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu izbraukšanu uz / atgriešanos no ārvalstīm, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, prasības ievedamajam / izvedamajam mantas daudzumam, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus. Neievērojot šīs prasības Tūroperātors neuzņemas nekādu atbildību par to, ja Tūrists vai personas, kas ceļo, tiek aizturēti uz robežas/ ām, muitā, vai arī to aiztur Latvijas Republikas vai ārvalstu varas pārstāvji.
7. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas Ceļojuma laikā nodarīti Tūrista vainas dēļ, segt zaudējumus desmit dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
8. Segt Tūroperātora izdevumus, saistītus ar finansiālas palīdzības sniegšanu Tūristam sakarā ar nelaimes gadījumiem, vai arī citos neparedzētos gadījumos, kuros Tūroperātors sniedz Tūristam nepieciešamo palīdzību;
9. Veikt savu un citu personu, kas ceļo kopā ar Tūristu, veselības un cita veida obligāto apdrošināšanu. Ja Tūrists no apdrošināšanas ar Tūroperātora starpniecību atsakās, par to izdarāma atzīme līgumā: atsakos.
10. Nodrošināt, lai Tūristam un pārējām ceļojošajām personām būtu minimālie iztikas līdzekļi atbilstoši attiecīgās Ceļojuma valsts noteiktajām prasībām, kā arī lai būtu veikta nepieciešamā vakcinēšanās un ievērotas visas citas medicīniska rakstura prasības;
4. SAVSTARPĒJĀ VIENOŠANĀS
1. Tūroperātoram ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Ceļojuma rakstveidā paziņot Tūristam par Ceļojuma atcelšanu, ja izvēlētajam Ceļojumam ir jābūt noteiktam tūristu skaitam, bet tas ir mazāks kā plānotais, kā arī divdesmit dienas pirms Ceļojuma rakstveidā paziņot Tūristam par Ceļojuma cenas paaugstinājumu. Šajā gadījumā Tūroperātors Tūristam piedāvā jaunu cenu pasūtītajam Ceļojumam, citu Ceļojumu, vai atmaksā Tūristam visu iemaksāto naudas summu.
2. Tūrists vienlaicīgi apstiprina, ka Tūroperātors ir iepazīstinājis Tūristu ar pakalpojuma programmu, kā arī ar Ceļojuma izmaiņas un anulēšanas noteikumiem.
3. Tūroperātoram ir tiesības ne vēlāk kā desmit dienas pirms Ceļojuma paziņot Tūristam par izlidošanas datumu maiņu.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN NAUDAS ATMAKSAS NOTEIKUMI 1. Ja līgumā nav atrunāts citādi, tad parakstot šo līgumu, Tūristam ir jāiemaksā 50% no kopējās Ceļojuma summas, bet ne mazāk kā Eur 355,- (trīs simti piecdesmit pieci Euro) par katru ceļotāju, kuram tiek rezervēts Ceļojums.
2. Šajā līgumā atrunātā pilnā Ceļojuma summa Tūristam ir jāsamaksā Tūroperātoram ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas līdz Ceļojuma sākuma datumam. Ja līgums tiek parakstīts mazāk kā 30 kalendārās dienas pirms Ceļojuma, Tūrists apmaksā Tūroperātoram visu līgumā minēto summu līguma parakstīšanas brīdī vai pēc vienošanas;
3. Naudas atmaksa notiek pamatojoties uz Tūrista rakstisku iesniegumu Tūroperātoram un tikai saskaņā ar šī līguma nosacījumiem;
4. Tūrists ar iepriekšēju rakstisku pieteikumu ir tiesīgs atteikties pēc savas iniciatīvas no Ceļojuma, maksājot saskaņā ar šī līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu. Par atteikšanos no ceļojuma ( izņemot aviobiļetes cenu) tiek piemērots šāds Līgumsods:
4.1. Ja iesniegums saņemts vairāk kā 30 kalendārās dienas pirms Ceļojuma. Tūristam ir pienākums maksāt Tūroperātoram līgumsodu 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no Ceļojuma kopējās summas, bet ne mazāk kā Eur 350,- (trīs simti piecdesmit Euro) par katru ceļotāju, kuram tika rezervēts Ceļojums neskaitoot aviobeļetes ( aviobiļetes tiek zaudētas saskaņā ar aviokompānijas noteikumiem);
4.2. Ja iesniegums saņemts laika periodā, kas mazāks par 31 kalendārām dienām līdz Ceļojuma sākuma datumam, Tūristam ir pienākums maksāt Tūroperātoram līgumsodu 100 % (simts procentu) apmērā no Ceļojuma kopējās summas;
4.3 Naudas atgriešana neatteicas uz aviobiļetēm: aviobiļetes atcelšana nav iespējama, šajā gadījumā sods ir 100 %. (Piemēram, ja ceļojums sastāv no viesnīcas, aviobiļetēm un transfēra, tad summa, kas ir samaksāta par aviobiļetēm nebūs atgriezta)
5. Iemaksātā nauda netiek atmaksāta, ja Tūrists savlaicīgi neierodas uz izbraukšanas/ izlidošanas vietu un citās noteiktās vietās Ceļojuma laikā, vai Tūrists izbraukšanas brīdī nevar uzrādīt un iesniegt Ceļojumam derīgu pasi (t.sk. ir nepietiekošs pases derīguma termiņš), vai citus ceļošanas dokumentus.
6. Ja Tūrists vai ar viņu kopā ceļojošās personas apzināti kavē Ceļojumu, traucē pakalpojumu programmas īstenošanu, rada kaitējumu vai nodara zaudējumus tiešajam pakalpojumu sniedzējam un/vai trešajām personām, neievēro šī līguma noteikumus, tiešā pakalpojumu sniedzēja pamatotas prasības un citus Ceļojuma nosacījumus, Tūroperātors ir tiesīgs paziņot Tūristam par Ceļojuma nekavējošu pārtraukšanu Tūristam un/vai personām, kuru vārdā Tūrists ir noslēdzis šo līgumu. Par šādu gadījumu tiek sastādīts akts, kas ir par pamatu Tūroperātora atteikumam no iemaksātās naudas summas vai tās daļas atmaksas Tūristam. Izdevumi, kas tiek izlietoti par šāda Tūrista atgriešanos atpakaļ, tiek iekasēti/piedzīti no Tūrista.
6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI Tūroperātors neatbild par izmaiņām Ceļojumā (pakalpojumu programmā), kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, tajā skaitā, bet ne tikai zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, orkāniem, zemes nogruvumiem, epidēmijām, lavīnām, karadarbību, terora aktiem, valsts un pašvaldību normatīvo aktu izmaiņām attiecībā pret iebraukšanu/ izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes/ muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību, streikiem un citām darbībām, kas traucē, vai neļauj organizēt/īstenot Ceļojumu paredzētajā maršrutā/vietā un kuru rašanos Ceļojuma laikā, veicot savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, nevarēja paredzēt. Ja sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem Ceļojumu nepieciešams pagarināt, ar to saistītos izdevumus Tūrists apmaksā no saviem finansiāliem līdzekļiem.
7. CITI NOTEIKUMI
1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. Par šo līgumu atceļošu nosacījumu tiek uzskatīts fakts, ka Tūrists nav veicis samaksu par Ceļojumu šinī līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Šādā gadījumā Tūroperātos Ceļojumu nenodrošina un nesedz Tūristam nekādus zaudējumus, kas radušies Ceļojuma nesniegšanas dēļ. Tūroperātoram ir tiesības arī pārtraukt Ceļojumu, ja jebkādu iemeslu dēļ Ceļojums jau ir sākts, bet samaksu no Tūrista Tūroperātos nav saņēmis.
2. Tūristam ir tiesības Ceļojuma laikā iesniegt Tūroperātoram pretenzijas par nepienācīgu līguma izpildi.
3. Puses vienojas, ka Ceļojumiem maksājuma pamatvalūta ir Eiro (EUR).
4. Tūrists ir informēts, ka aviopārvadājuma pakalpojuma sniedzējs var mainīt izlidošanas laiku (24 stundu laikā) pēc saviem ieskatiem, nenorādot izmaiņu iemeslus, vai, ja attiecīgā aviokompānija nespēj nodrošināt līgumā minēto ceļojumu tehnisku iemeslu, laika apstākļu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, aviokompānija ir tiesīga, nebrīdinot iepriekš, mainīt lidmašīnas modeli pēc saviem ieskatiem.
5. Tūroperātos neatbild par Ceļojuma izmaiņām (izmaiņām pakalpojumu programmā) trešo personu rīcības vai bezdarbības dēļ, kas saistīts ar atteikumu Tūristam vīzas saņemšanai, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu vīzas izsniegšanai. Ja Tūrists/i nesaņem iebraukšanas vīzu un pie tā nav vainojams Tūroperātos, naudas summa netiek atmaksāta. Ja Ceļojums tiek atlikts vai pagarināts no Tūroperāta neatkarīgu iemeslu dēļ, ar to saistītos papildus izdevumus sedz Tūrists/i no saviem finansiāliem līdzekļiem, ja ar Tūroperātoru nav panākta cita vienošanās.
6. Tūroperātos neatbild par Tūrista/u neierašanos izbraukšanas/ izlidošanas vietā Ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos Tūristus. Visi izdevumi, kas saistīti ar Tūristu nokavējumu, Ceļojuma pagarināšanu, vai savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ Tūrists/i sedz no saviem finansiāliem līdzekļiem.
7. Strīdi tiek risināti pārrunu ceļā, ja strīds nav atrisināts pārrunu ceļā, tas tiek risināts LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
9. Ceļojuma laikā Tūrists/i personīgi ir atbildīgs/i par savu personīgo mantu saglabāšanu.
10. Līgums ir sastādīts divos vienāda juridiska spēka eksemplāros, uz 2 lpp., latviešu valodā. Viens līguma eksemplārs glabājas pie Tūroperātora, bet viens tiek nodots Tūristam.
Parakstot šo līgumu apliecinu, ka piekrītu manu datu apstrādei pie Tūroperātora šeit minēto nolūku vajadzībām un necelšu nekādus iebildumus attiecībā uz to. Apliecinu, ka līgumā norādītie visi Tūristu personas dati ir pareiz
Antario SIA ir noslēdzis 2016.gada 6.jūnijā līgumu Nr. SKV-TL-2016/16 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
home