Uztici savu atpūtu
profesionāļiem!

Kompleksā pakalpojuma līguma paraugs

LĪGUMS par tūrisma pakalpojumu sniegšanu
Nr.

Rīgā, 2020. gada 01. Janvārī

Šis līgums par Tūrisma pakalpojumu sniegšanu noslēgts starp SIA ''ANTARIO'', faktiskā adrese E.Birznieka-Upisa 16, vienotais reģistrācijas Nr. LV40003967417, TATO Nr. 2010-80, tās ceļojumu konsultanta Roberts Grīnvalds personā, kurš/kura rīkojas saskaņā ar pilnvaru no vienas puses (turpmāk tekstā Tūroperātors),
un , personas kods: , kontaktinformācija (turpmāk tekstā Tūrists), kurš rīkojas pārējo šajā līgumā minēto personu vārdā, kuras ceļo kopā ar KLIENTU, no otras puses, noslēdz un paraksta šo līgumu bez viltus, maldiem vai spaidiem.

Klienta iemaksātās naudas apdrošinātājs AAS "BTA Vienna Insurance Group". Apdrošināšanas polise Nr. LV20-35-10000027-3.

PAMATNOTEIKUMI

Ceļojuma galamērķis

KLIENTS/Līgumslēdzējs

Personas, kuras ceļo kopā ar KLIENTU

Izlidošanas Datums (Ceļojuma sākuma diena)/ Maršruts

Atlidošanas Datums/ Maršruts

Viesnīcas nosaukums /līmenis*/
Numura tips / ēdināšana

*Viesnīcas līmenis pēc uzņemošās valsts standartiem

Pakalpojumi, kas iekļauti ceļojuma cenā

Visu pakalpojumu kopējā cena

EUR

Maksājumi

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1. Tūroperātors apņemas sniegt Tūristam un personām, ar kurām Tūrists ceļo un/vai par kurām Tūrists maksā, atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu (turpmāk tekstā – Ceļojums), bet Tūrists apņemas samaksāt Tūroperātoram par Tūroperātora Ceļojumu šinī līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2. Tūristam ir pienākums paziņot par ar šo līgumu uzņemtajām saistībām visām personām, kas izmanto Tūroperātora pakalpojumu un dodas Ceļojumā kopā ar Tūristu un/vai kuru vārdā Tūrists ir noslēdzis šo līgumu. Tūristam ir pienākums informēt par šī līguma noteikumiem tās personas, ar kurām Tūrists kopā saņem pakalpojumus un/vai par kurām Tūrists apmaksā Ceļojumu, cita starpā ir pienākums kontrolēt, lai šīs personas ievērotu šajā līgumā un tā pielikumos pielīgtos noteikumus.
3. Parakstot šo līgumu, Tūrists apstiprina, ka Tūroperātors ir nodrošinājis viņam izvēles iespējas un Ceļojumu Tūrists ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem, tajā skaitā arī citās tūrisma aģentūrās.

2. TŪROPERĀTORA PIENĀKUMI

1. Nodrošināt Ceļojumu Tūristam, atbilstoši šī līguma nosacījumiem un LR likumdošanas prasībām;
2. LR likumdošanā noteiktajā apmērā un kārtībā sniegt Tūristam pilnu informāciju par Ceļojuma saturu un tā sniegšanas nosacījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai pasu režīma un vīzu saņemšanas noteikumus, apdrošināšanas noformēšanas nepieciešamību un kārtību, muitas noteikumus, ar Ceļojumu saistītās medicīniskās formalitātes, nepilngadīgu bērnu ceļošanas noteikumus, kā arī par atteikšanās no Ceļojuma kārtību un izmaiņu veikšanu pakalpojumu programmā;
3. Izmitināt Tūristu tādas pašas vai augstākas kategorijas viesnīcā, ja neparedzētu apstākļu dēļ to nevar izdarīt iepriekš pasūtītajā;
4. Ziņas par Tūristu izmantot tikai nepieciešamo dokumentu noformēšanai tūrisma braucienam, kā arī informāciju par Tūristu sniegt tikai LR izziņas iestādēm, pēc to rakstiska pieprasījuma;
5. Savlaicīgi informēt Tūristu par izmaiņām Ceļojuma termiņos, cenās vai citos nosacījumos, kā arī šajā līgumā paredzētajos gadījumos nekavējoties (24 stundu laikā) - par Ceļojuma atteikumu;
6. Ceļojuma laikā sniegt nekavējošu palīdzību Tūristam, lai tas/ tie varētu atgriezties atpakaļ izbraukšanas/ izlidošanas vietā, gadījumos, ja Tūroperātors Tūristam šajā līgumā noteikto Ceļojumu nevar nodrošināt nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vai ar šo līgumu nesaistītās trešo personu rīcības dēļ, kuru Tūroperātors nevarēja ne paredzēt, ne novērst;
7. Ceļojuma veiksmīgas un drošas norises interesēs vai, ja šāda nepieciešamība radusies no Tūroperātora neatkarīgu iemeslu dēļ, kā arī force majeure (streiki, dabas katastrofas, satiksmes traucējumi, politiskie konflikti u.c. ārkārtēji apstākļi) apstākļu gadījumā, Tūroperātors ir tiesīgs veikt izmaiņas Ceļojuma programmā un / vai cenā, par to attiecīgi paziņojot Tūristam.
7.1. Gadījumā, ja Tūroperātors nespēj izpildīt Līgumu force majeure apstākļu dēļ, puses vienojas, ka:
7.1.1. Tūroperātors ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, atmaksājot Tūristam samaksāto naudu par Ceļojumu brīdī, kad attiecīgais pakalpojuma sniedzējs (piemēram, viesnīcas, aviokompānijas, transporta kompānijas, gidi, u.c.) atmaksās Tūroperātoram tā samaksātās naudas summas par Ceļojuma organizēšanu, vai
7.1.2. Tūroperātors piedāvā Tūristam līdzvērtīgu braucienu.
8. Apmaksāt pilnu Ceļojuma vērtību tiešajam pakalpojumu sniedzējam (operatoram) ne vēlāk kā līdz Ceļojuma uzsākšanas dienai (gadījumos, kad Ceļojums ietver sevī arī avio pārlidojumu – līdz izlidošanas dienai no Rīgas).

3. TŪRISTA PIENĀKUMI

1. Nodrošināt, lai šajā līgumā minētās personas, kas dodas Ceļojumā kopā ar Tūristu, pildītu šī līguma noteikumus un lai viņas tiktu informētas par pakalpojuma sniegšanu un izmaiņām pakalpojumu programmā.
2. Savlaicīgi apmaksāt šajā līgumā noteikto Ceļojuma cenu, bet maksājumu kavējumu gadījumā maksāt līgumsodu;
3. Tūrists var pieteikt izmaiņas pakalpojumu programmā ne vēlāk kā 30 dienas pirms izceļošanas (Ceļojuma pirmās dienas), par to informējot Tūroperātoru un apmaksājot ar izmaiņu veikšanu saistītos izdevumus Eur 70,- (septiņdesmit Euro) apmērā. Neieskaitot aviobiļetes un viesnīcas soda (izmaiņas tarifs atkarīgs no aviokompānijas, viesnīcas noteikumiem);
4. Iesniegt Tūroperātoram nepieciešamos dokumentus un patiesu, precīzu un aktuālu informāciju par sevi un pārējiem tūristiem, lai Tūroperātors varētu veikt Ceļojuma noformēšanu;
5. Ievērot pakalpojumu programmu, savlaicīgi ierasties iepriekš norunātās tikšanās vietās, pildīt Tūroperātora vai Ceļojuma vadītāja pamatotas prasības visā Ceļojuma laikā, kā arī netraucēt citiem tūristiem;
5.1. Tūristam Ceļojuma sākumā jāierodas norādītajā vietā un laikā, to obligāti precizējot dienu pirms Ceļojuma, pretējā gadījumā Tūrists zaudē 100 % Ceļojuma samaksu un nav tiesību prasīt kompensāciju par neizmantoto pakalpojumu.
6. Ievērot Latvijas Republikas un Ceļojuma valstu normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu izbraukšanu uz / atgriešanos no ārvalstīm, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, prasības ievedamajam / izvedamajam mantas daudzumam, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus. Neievērojot šīs prasības Tūroperātors neuzņemas nekādu atbildību par to, ja Tūrists vai personas, kas ceļo, tiek aizturēti uz robežas/ ām, muitā, vai arī to aiztur Latvijas Republikas vai ārvalstu varas pārstāvji.
7. Uzņemties pilnu materiālo atbildību par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas Ceļojuma laikā nodarīti Tūrista vainas dēļ, segt zaudējumus desmit dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
8. Segt Tūroperātora izdevumus, saistītus ar finansiālas palīdzības sniegšanu Tūristam sakarā ar nelaimes gadījumiem, vai arī citos neparedzētos gadījumos, kuros Tūroperātors sniedz Tūristam nepieciešamo palīdzību;
9. Veikt savu un citu personu, kas ceļo kopā ar Tūristu, veselības un cita veida obligāto apdrošināšanu. Ja Tūrists no apdrošināšanas ar Tūroperātora starpniecību atsakās, par to izdarāma atzīme līgumā: atsakos.
10. Nodrošināt, lai Tūristam un pārējām ceļojošajām personām būtu minimālie iztikas līdzekļi atbilstoši attiecīgās Ceļojuma valsts noteiktajām prasībām, kā arī lai būtu veikta nepieciešamā vakcinēšanās un ievērotas visas citas medicīniska rakstura prasības;
11. Tūrists apņemas informēt ceļabiedrus par to tiesībām un pienākumiem, pretējā gadījumā par ceļabiedru rīcību atbild pats Tūrists. Uz Tūrista ceļabiedriem attiecas tie paši pienākumi un tiesības, kas ir Tūristam.
12. Ja Ceļojuma norises laikā Tūristam rodas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem, Tūrists ar rakstisku pretenziju griežas pie Tūroperātora pārstāvja. Gadījumā, ja pretenziju nav iespējams apmierināt no Tūroperātora pārstāvja puses vai citu iemeslu dēļ, tiek sastādīts akts, kurā tiek norādīts datums, vieta, laiks un konkrētā pretenzija par pakalpojumu, līguma numuru un līguma punktu, pamatojoties uz kuru, tiek celta pretenzija, Tūrista vārdu un uzvārdu, pakalpojuma sniedzēja nosaukumu un reģistrācijas numuru. Akts tiek abpusēji parakstīts, un, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, kopā ar Tūrista rakstisku pretenziju tiek iesniegts Tūroperātoram.
13. Tūristam, dodoties Ceļojumā, nepieciešama ceļošanai derīga pase ar attiecīgām vīzām, ja tās ir nepieciešamas. Pases derīguma termiņš ir atkarīgs no ceļojuma mērķvalsts izvirzītajām prasībām, kas Tūristam tiks paziņots savlaicīgi (parasti atbilstoši dažādu valstu robežšķērsošanas noteikumiem pasei jābūt derīgai 3 (trīs) līdz 6 (sešus) mēnešus pēc atgriešanās no Ceļojuma). Par citiem Ceļojumam nepieciešamiem dokumentiem Tūroperātors apņemas savlaicīgi informēt Tūristau. Jebkurā gadījumā Tūristam ir pienākums ievērot normatīvos aktus, kas nosaka tūrisma braucienos nepieciešamos dokumentus un noteikumus robežu šķērsošanai, tajā skaitā nepilngadīgajiem bērniem.
14. Tūristam autobusā/lidmašīnā nav atļauts lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas, smēķēt un autobusa/lidmašīnas kustības laikā pārvietoties pa salonu (EK 056 Regula).

4. SAVSTARPĒJĀ VIENOŠANĀS

1. Tūroperātoram ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Ceļojuma rakstveidā paziņot Tūristam par Ceļojuma atcelšanu, ja izvēlētajam Ceļojumam ir jābūt noteiktam tūristu skaitam, bet tas ir mazāks kā plānotais, kā arī divdesmit dienas pirms Ceļojuma rakstveidā paziņot Tūristam par Ceļojuma cenas paaugstinājumu. Šajā gadījumā Tūroperātors Tūristam piedāvā jaunu cenu pasūtītajam Ceļojumam, citu Ceļojumu, vai atmaksā Tūristam visu iemaksāto naudas summu.
2. Tūrists vienlaicīgi apstiprina, ka Tūroperātors ir iepazīstinājis Tūristu ar pakalpojuma programmu, kā arī ar Ceļojuma izmaiņas un anulēšanas noteikumiem.
3. Tūroperātoram ir tiesības ne vēlāk kā desmit dienas pirms Ceļojuma paziņot Tūristam par izlidošanas datumu maiņu.
4. Ja Tūroperātoram pirms Ceļojuma ir zināms, ka atsevišķi pakalpojumi ārzemēs netiek sniegti vai neatbilst Ceļojuma programmai, Tūroperātoram ir tiesības mainīt attiecīgo pakalpojumu pret līdzvērtīgu. Pakalpojums ir līdzvērtīgs, ja tas atbilst standartam, kāds paredzēts Ceļojuma programmā un būtiski negroza Ceļojuma mērķi un nolūkus.
5. Gadījumā, ja Tūroperātoram pirms Ceļojuma sākuma ir nepieciešams būtiski mainīt kādu būtisku līguma noteikumu, to nekavējoties paziņo Tūristam un nodrošina iespēju:
5.1. iepazīties ar Ceļojuma sniegšanas papildnoteikumiem un akceptēt tos;
5.2. pieprasīt aizstāt Ceļojumu ar līdzvērtīgu vai augstākas kvalitātes ceļojumu pakalpojumiem (ja Tūroperātors tādu var nodrošināt). Šajā gadījumā puses vienojas par kārtību, kādā Tūrists samaksā par augstākas kvalitātes ceļojumu pakalpojumiem, sedzot cenas starpību. Ja piedāvātajiem ceļojumu pakalpojumiem ir zemāka kvalitāte, nekā bija paredzēts, cenas starpība tiek izmaksāta Tūristam;
5.3. Atkāpties no līguma un saņemt par ceļojumu samaksāto naudas summu.

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN NAUDAS ATMAKSAS NOTEIKUMI

1. Ja līgumā nav atrunāts citādi, tad parakstot šo līgumu, Tūristam ir jāiemaksā 50% no kopējās Ceļojuma summas, bet ne mazāk kā Eur 355,- (trīs simti piecdesmit pieci Euro) par katru ceļotāju, kuram tiek rezervēts Ceļojums.
2. Šajā līgumā atrunātā pilnā Ceļojuma summa Tūristam ir jāsamaksā Tūroperātoram ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas līdz Ceļojuma sākuma datumam. Ja līgums tiek parakstīts mazāk kā 30 kalendārās dienas pirms Ceļojuma, Tūrists apmaksā Tūroperātoram visu līgumā minēto summu līguma parakstīšanas brīdī vai pēc vienošanas;
3. Naudas atmaksa notiek pamatojoties uz Tūrista rakstisku iesniegumu Tūroperātoram un tikai saskaņā ar šī līguma nosacījumiem;
4. Tūrists ar iepriekšēju rakstisku pieteikumu ir tiesīgs atteikties pēc savas iniciatīvas no Ceļojuma, maksājot saskaņā ar šī līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu. Par atteikšanos no ceļojuma ( izņemot aviobiļetes cenu) tiek piemērots šāds Līgumsods:
4.1. Ja iesniegums saņemts vairāk kā 30 kalendārās dienas pirms Ceļojuma. Tūristam ir pienākums maksāt Tūroperātoram līgumsodu 50 % (piecdesmit procentu) apmērā no Ceļojuma kopējās summas, bet ne mazāk kā Eur 350,- (trīs simti piecdesmit Euro) par katru ceļotāju, kuram tika rezervēts Ceļojums neskaitoot aviobeļetes ( aviobiļetes tiek zaudētas saskaņā ar aviokompānijas noteikumiem);
4.2. Ja iesniegums saņemts laika periodā, kas mazāks par 31 kalendārām dienām līdz Ceļojuma sākuma datumam, Tūristam ir pienākums maksāt Tūroperātoram līgumsodu 100 % (simts procentu) apmērā no Ceļojuma kopējās summas;
4.3 Naudas atgriešana neatteicas uz aviobiļetēm: aviobiļetes atcelšana nav iespējama, šajā gadījumā sods ir 100 %. (Piemēram, ja ceļojums sastāv no viesnīcas, aviobiļetēm un transfēra, tad summa, kas ir samaksāta par aviobiļetēm nebūs atgriezta)
4.4 Ja Tūristam nav pieņemamas Ceļojuma cenu izmaiņas vai arī, ja Ceļojuma programma un pakalpojumi ir būtiski mainīti un to vietā Tūroperātors nevar piedāvāt līdzvērtīgu pakalpojumu, Tūrists var atkāpties no līguma izpildes vai atteikties no Ceļojuma, saņemot atpakaļ visu samaksāto naudu.
5. Iemaksātā nauda netiek atmaksāta, ja Tūrists savlaicīgi neierodas uz izbraukšanas/ izlidošanas vietu un citās noteiktās vietās Ceļojuma laikā, vai Tūrists izbraukšanas brīdī nevar uzrādīt un iesniegt Ceļojumam derīgu pasi (t.sk. ir nepietiekošs pases derīguma termiņš), vai citus ceļošanas dokumentus.
6. Ja Tūrists vai Tūrista ceļabiedri nesamaksā pilnu ceļojuma maksu, tad Tūroperātoram ir tiesības atkāpties no līgums izpildes.
7. Tūroperātors ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no līguma izpildes, atcelt Ceļojumu vai atteikt tā nodrošināšanu, ja tam ir svarīgs iemesls, par ko apņemas nekavējoties informēt Tūristu.
8. Ja Tūrists vai ar viņu kopā ceļojošās personas apzināti kavē Ceļojumu, traucē pakalpojumu programmas īstenošanu, rada kaitējumu vai nodara zaudējumus tiešajam pakalpojumu sniedzējam un/vai trešajām personām, neievēro šī līguma noteikumus, tiešā pakalpojumu sniedzēja pamatotas prasības un citus Ceļojuma nosacījumus, Tūroperātors ir tiesīgs paziņot Tūristam par Ceļojuma nekavējošu pārtraukšanu Tūristam un/vai personām, kuru vārdā Tūrists ir noslēdzis šo līgumu. Par šādu gadījumu tiek sastādīts akts, kas ir par pamatu Tūroperātora atteikumam no iemaksātās naudas summas vai tās daļas atmaksas Tūristam. Izdevumi, kas tiek izlietoti par šāda Tūrista atgriešanos atpakaļ, tiek iekasēti/piedzīti no Tūrista.
9. Ceļojuma cena var palielināties Latvijas Republikas likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no degvielas cenām, lidostu nodokļu, nodevu un valūtas kursa pieauguma, vai citu no Tūroperātora neatkarīgu apstākļu dēļ.

6. PUŠU ATBILDĪBA

1. Gadījumā, ja Tūrists atsakās no ceļojuma, un Tūroperātors veicis kādas iemaksas par Tūristu (piemēram, apmaksājot aviobiļetes, veicot viesnīcas rezervāciju, apmaksājot avansu pārvadātājam) un nav iespējams šo faktisko izdevumu summu atgriezt, tad šī summa tiek ieturēta no Klienta veikta avansa maksājuma, pilnā apjomā.
2. Tūroperātors ir tiesīgs atsevišķos gadījumos noteikt atšķirīgu atteikšanas no ceļojuma un ceļojuma atcelšanas kārtību un termiņus, par to informējot Tūristu pirms šī Līguma noslēgšanas.
3. Tūristam patvaļīgi pārtraucot ceļojumu vai atsakoties no kāda apmaksāta papildpakalpojuma ceļojuma laikā, kompensācija par neizmantoto daļu netiek izmaksāta.
4. Tūroperātors ir tiesīgs mainīt šī Līguma noteikumus (ceļojuma laiku vai izdarīt izmaiņas ceļojumu programmā un/vai cenā), ja šāda nepieciešamība radusies no Tūroperātora neatkarīgu iemeslu dēļ vai ceļojuma veiksmīgas norises interesēs. Tūroperātoram ir tiesības atcelt Tūrista ceļojumu ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms ceļojuma sākuma, ja ir izsmeltas visas iespējas to noorganizēt, nepārkāpjot pieļaujamo finansiālo zaudējumu robežas. Šajā gadījumā Tūroperātors piedāvā līdzvērtīgu braucienu vai atmaksā Tūristam visu iemaksāto summu (Ministru kabineta noteikumi Nr. 380, 26.06.2018).
5. Tūroperātors neatbild par Tūrista aizturēšanu uz robežām, izraidīšanu no valsts ceļojuma laikā vai vīzas atteikumu. Šādos gadījumos Tūroperātors ietur 100 % (simts procenti) brauciena samaksu un neatlīdzina nekādus zaudējumus šajā sakarā.
6. Gadījumā, ja Tūrists nevar doties ceļojumā, Tūrists ir tiesīgs ieteikt savā vietā citu personu, par to paziņojot Tūroperātoram ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms brauciena, ja nav noteikts citādi. Nepilsoņiem jāievēro vīzu izsniegšanas termiņi. Vārdu maiņas gadījumā ir spēkā avio u.c. biļešu operatora rezervācijas izmaiņas noteikumi. Tūrists apmaksā visus papildus izdevumus.
7. Tūroperātors neatbild par varbūtējiem transporta kavējumiem ceļojuma laikā, ja tie ir radušies no Tūroperātora neatkarīgu apstākļu dēļ (laika apstākļi, autoceļu sastrēgumi, robežapsardzes un muitas darbību aizkavēšanās, autotransporta vadītāju obligātās atpūtas noteikumi ārvalstīs, notikuši negadījumi vai noziegumi, ka arī nepārvaramas varas izraisītie apstākļi).

7. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

Tūroperātors neatbild par izmaiņām Ceļojumā (pakalpojumu programmā), kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, tajā skaitā, bet ne tikai zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, orkāniem, zemes nogruvumiem, epidēmijām, lavīnām, karadarbību, terora aktiem, valsts un pašvaldību normatīvo aktu izmaiņām attiecībā pret iebraukšanu/ izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes/ muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību, streikiem un citām darbībām, kas traucē, vai neļauj organizēt/īstenot Ceļojumu paredzētajā maršrutā/vietā un kuru rašanos Ceļojuma laikā, veicot savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, nevarēja paredzēt. Ja sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem Ceļojumu nepieciešams pagarināt, ar to saistītos izdevumus Tūrists apmaksā no saviem finansiāliem līdzekļiem.

8. CITI NOTEIKUMI

1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. Par šo līgumu atceļošu nosacījumu tiek uzskatīts fakts, ka Tūrists nav veicis samaksu par Ceļojumu šinī līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Šādā gadījumā Tūroperātos Ceļojumu nenodrošina un nesedz Tūristam nekādus zaudējumus, kas radušies Ceļojuma nesniegšanas dēļ. Tūroperātoram ir tiesības arī pārtraukt Ceļojumu, ja jebkādu iemeslu dēļ Ceļojums jau ir sākts, bet samaksu no Tūrista Tūroperātos nav saņēmis.
2. Puses vienojas, ka Ceļojumiem maksājuma pamatvalūta ir Eiro (EUR).
3. Tūrists ir informēts, ka aviopārvadājuma pakalpojuma sniedzējs var mainīt izlidošanas laiku (24 stundu laikā) pēc saviem ieskatiem, nenorādot izmaiņu iemeslus, vai, ja attiecīgā aviokompānija nespēj nodrošināt līgumā minēto ceļojumu tehnisku iemeslu, laika apstākļu vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, aviokompānija ir tiesīga, nebrīdinot iepriekš, mainīt lidmašīnas modeli pēc saviem ieskatiem.
4. Tūroperātos neatbild par Ceļojuma izmaiņām (izmaiņām pakalpojumu programmā) trešo personu rīcības vai bezdarbības dēļ, kas saistīts ar atteikumu Tūristam vīzas saņemšanai, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu vīzas izsniegšanai. Ja Tūrists/i nesaņem iebraukšanas vīzu un pie tā nav vainojams Tūroperātos, naudas summa netiek atmaksāta. Ja Ceļojums tiek atlikts vai pagarināts no Tūroperāta neatkarīgu iemeslu dēļ, ar to saistītos papildus izdevumus sedz Tūrists/i no saviem finansiāliem līdzekļiem, ja ar Tūroperātoru nav panākta cita vienošanās.
5. Tūroperātos neatbild par Tūrista/u neierašanos izbraukšanas/ izlidošanas vietā Ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos Tūristus. Visi izdevumi, kas saistīti ar Tūristu nokavējumu, Ceļojuma pagarināšanu, vai savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ Tūrists/i sedz no saviem finansiāliem līdzekļiem.
6. Ceļojuma laikā Tūrists/i personīgi ir atbildīgs/i par savu personīgo mantu saglabāšanu.

9. APDROŠINĀŠANA:

1. Ja Tūroperātos nespēs izpildīt uzņemtās līgumsaistības līdz savas maksātnespējas procesa pasludināšanai vai savas maksātnespējas gadījumā, Tūristam ar saviem prasījumiem klientu iemaksātās naudas atgriešanai vai repatriācijas pakalpojumu nodrošināšanai ir tiesības vērsties AAS "BTA Baltic Insurance Company", Sporta 11, Rīga, LV-1013, Latvija, vienotais reģistrācijas Nr. 40103840140, (diennakts tālr. +371 26121212, e-pasts [email protected]) ar rakstveida paziņojumu, kurā norādāms tūrista vārds, uzvārds, kontakttālrunis, līguma numurs, pakalpojuma sniedzējs, nesaņemtais pakalpojums, datums, kad, saskaņā ar līgumu, bija jāsaņem pakalpojuma izpildījums, paziņojuma sniegšanas datums. Ja Tūroperātos nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, Tūrists var sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru Brīvības ielā 55, Rīgā, LV — 1010, (e-pasts [email protected], tālr. +371 65452554).
2. Tūrists apņemas veikt savu un citu šajā līgumā minēto tūristu dzīvības un veselības apdrošināšanu.
3. Ja ir nepieciešama apdrošināšana, tad Tūroperātos uz Tūrista norādīto elektronisko pastu nosūtīs rēķinu un polisi.
4. Atsakoties no piedāvātās apdrošināšanas, Tūrists pats uzņemas atbildību par visiem izdevumiem.
5. Tūristiem, kuri ir vecāki par 65 gadiem, ir spēkā īpaši apdrošināšanas noteikumi.

10. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

1. Ja ceļojuma laikā Tūristam (-iem) rodas iebildumi vai pretenzijas par nepienācīgu līguma izpildi, iebildumi bez pamatotas kavēšanās ir jāpaziņo uz vietas Tūroperātora pārstāvim.
2. Ja pēc iebildumu saņemšanas, tos neizdodas atrisināt, iebildumi iesniedzami rakstveidā uz vietas. Gadījumā, ja situāciju neizdodas atrisināt uz vietas, rakstveida pretenzijas iesniedzamas Tūroperātoram (E.Birznieka Upīša ielā 16, Rīgā, LV-1011, [email protected]) desmit (10) dienu laikā pēc ceļojuma.
2.1. Tūroperātoram adresētajā iesniegumā jānorāda: tūrista vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis, konstatētā pakalpojuma neatbilstība Līguma noteikumiem, kā arī iesniegumam ir pievienojama Līguma kopija un prasījumu pamatojoši dokumenti, jānorāda izvirzītais prasījums.
2.2. Tūristam (-iem) ir tiesības pieteikt prasījumus Tūroperātoram par līguma noteikumiem neatbilstošu ceļojumu visā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
3. Gadījumā, ja Tūroperātos atsakās izpildīt Tūrista prasījumu vai Tūristu neapmierina Tūroperātora piedāvātais risinājums, Tūrists ir tiesīgs vārsties:
3.1. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīdu risināšanā;
3.2. tiesā.
4. Tūristam ir iespēja izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2000/2 2/EK (Regula par patērētāju SIT); šī platforma pieejama šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV.

11. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

1. Līgumā Speciālajā daļā norādītā informācija par izbraukšanas un atgriešanās datumu, laiku un vietu ir tikai aptuvena un tai ir informatīvs raksturs. Precīza informācija par izbraukšanas datumu, laiku un vietu būs pieejama 1 (vienu) — 2 (divas) dienas pirms izbraukšanas.
2. Tūroperātos informē Tūristu, ka Līguma noslēgšanas brīdī nav iespējams precīzi noteikt un paredzēt precīzu apstāšanās laiku un vietu. Tūroperātos informē Tūristu, ka apstāšanās laiku un vietu Ceļojuma laikā nosaka grupas vadītājs — apstāšanās notiek ekskursiju vietās, kā arī ik pēc 2 (divām) - 4 (četrām) stundām Ceļojuma maršrutā.
3. Parakstot šo līgumu, Tūrists apliecina, ka ir informēts par iespējamām izmaiņām Ceļojuma programmā šī līguma ietvaros un piekrīt tām bez papildus pušu rakstiskas vienošanās. Tūrists, parakstot šo līgumu, apņemas informēt pārējos tūristus — labuma guvējus, ka ceļojums tiek organizēts saskaņā ar šī līguma noteikumiem, un visiem tūristiem ir jāievēro šī līguma noteikumi.
4. Tūrists apliecina, ka ir informēts par to, ka dokumenti, kas apliecina samaksu par braucienu un papildus piemaksām, jāsaglabā līdz ceļojuma beigām.
5. Tūrists piekrīt, ka viņa/as fiziskās personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, identificējoša dokumenta numurs un derīguma termiņš) tiek izmantoti ar Ceļojumu saistītās dokumentu noformēšanas procedūrās (aviobiļešu viesnīcu un citu pakalpojumu rezervēšanai), strīdīgo situāciju atrisinājumiem un tiek uzglabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām un Vispārīgās datu aizsardzības regulas normām.
6. Tūristam piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir Kompleksais tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.
7. Tūrists var izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.
8. Tūroperātos (Antario SIA, reģistrācijas Nr. 40003967417) ir pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.
9. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām Tūroperātoram ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Tūrista maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, — nodrošinātu Tūrista repatriāciju.
10. Tūrists pirms LĪGUMA noslēgšanas saņēma visu būtisko informāciju par komplekso tūrisma pakalpojumu, par ko apliecina, parakstot šo LĪGUMU.
11. Tūrista iemaksātās naudas apdrošinātājs ir AAS "BTA Baltic Insurance Company", Sporta 11, Rīga, LV-1013, Latvija, reģistrācijas Nr. 40103840140 (diennakts tālr. +371 26121212, e-pasts [email protected])).
12. Bērni, kas ir jaunāki par 16 gadiem, nevar ceļot Tūroperātora tūrēs bez pavadošās atbildīgās personas (pat ar pilnvaru uz sevi).
13. Tūroperātos apņemas sniegt palīdzību (atbalstu) Tūristam, ja tas ir nonācis grūtībā), jo īpaši:
13.1. sniedz informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām iestādēm un konsulāro palīdzību;
13.2. palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus ceļojuma risinājumus.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz pilnīgai tā izpildei.
2. Šis līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos un aizstāj jebkādas pušu norunas, solījumus vai vienošanās, kas ir bijušas noslēgtas pirms šī līguma.
3. Papildinājumi un grozījumi, kā arī citi dokumenti, kas attiecas uz šo līgumu, ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas un kļūst par līguma pielikumiem pēc to abpusējas parakstīšanas.
4. Visi citi šajā līgumā neatrunātie jautājumi, kas skar tā izpildi, regulējami saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Tūrists apliecina, ka ir saņēmis no Tūroperātora visu nepieciešamo informāciju par Ceļojumu, un, neskaidrības gadījumā apņemas vērsties pie Tūroperātora un savlaicīgi noskaidrot visus nepieciešamos jautājumus veiksmīgai Ceļojuma norisei.
6. Parakstot šo līgumu, Tūrists apliecina, ka ir iepazinies ar šī līguma noteikumiem, tie tikuši Pušu starpā pienācīgā kārtā apspriesti un Puses tos ir atzinušas par pamatotiem un abām Pusēm pieņemamiem.
7. Parakstot šo līgumu Tūrists apliecina, ka piekrīt savu datu apstrādei pie Tūroperātora šeit minēto nolūku vajadzībām un necels nekādus iebildumus attiecībā uz to.
8. Parakstot šo līgumu Tūrists apliecina, ka līgumā norādītie visi Tūristu personas dati ir pareizi.
9. Parakstot šo līgumu apliecinu, ka piekrītu manu datu apstrādei pie Tūroperātora šeit minēto nolūku vajadzībām un necelšu nekādus iebildumus attiecībā uz to.
10. Līgums ir sastādīts divos vienāda juridiska spēka eksemplāros, uz 4 lpp., latviešu valodā. Viens līguma eksemplārs glabājas pie Tūroperātora, bet viens tiek nodots Tūristam.

Tūrists Tūroperātos

Antario SIA ir noslēdzis 2016.gada 6.jūnijā līgumu Nr. SKV-TL-2016/16 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
home