Uztici savu atpūtu
profesionāļiem!

Pamatojums veikt apdrošināšanu

PAMATOJUMS VEIKT TŪRISTU APDROŠINĀŠANU
1) 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 „Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” 16.4.punkts paredz, ka līgumā, kas tiek slēgts starp tūrisma pakalpojumu sniedzēju un klientu (tūristu) ir jābūt iekļautam punktam, kas nosaka klienta izvēlēto apdrošināšanas veidu.

2) Savukārt Padomes Direktīva (13.06.1990) „Par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām” (90/314/EEK), uz kuras pamata ir izdoti pirmajā punktā minētie Ministru Kabineta noteikumi Nr. 353, paredz, ka operatoram un/vai aģentūrai pirms pakalpojumu sniegšanas ir pienākums nodrošināt klientu ar informāciju par apdrošināšanas polises neslēgšanu izvēles kārtā, lai segtu anulēšanas maksu no patērētāja puses vai palīdzības izmaksas, ieskaitot repatriāciju, nelaimes gadījuma vai slimības gadījumā.

3) Patērētāju Tiesību Aizsardzības centra viedoklis klientu (tūristu) apdrošināšanas jomā ir, ka līgumā, kas tiek slēgts starp tūrisma pakalpojumu sniedzēju un klientu (tūristu) ir jābūt iekļautam punktam, par apdrošināšanu. Gadījumā, ja klients atsakās no apdrošināšanas ar operatora/aģentūras starpniecību, ir jāsaņem klienta paraksts par to, ka no apdrošināšanas ar operatora/aģentūras starpniecību klients ir atteicies un ir informēts par iespējamām sekām, kas var iestāties sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu.

4) Ņemot vērā augstāk izklāstīto un izveidojušos praksi patērētāju tiesību aizsardzības jomā izriet, ka operatoram/aģentūrai ir ar normatīvajiem aktiem uzlikts pienākums informēt klientu (tūristu) par apdrošināšanas polises neslēgšanas iespējamību (ar operatora/aģentūras vai citas apdrošināšanas sabiedrības starpniecību), lai segtu anulēšanas maksu no patērētāja puses vai palīdzības izmaksas, ieskaitot repatriāciju, nelaimes gadījuma vai slimības gadījumā. Gadījumā, ja klients nevēlas apdrošināties ar operatora/aģentūras (vai citas apdrošināšanas sabiedrības) starpniecību, klients pats uzņemas atbildību par sekām, kas var iestāties sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu. Klienta (tūrista) papildus paraksts par atteikšanos no apdrošināšanas ar operatora/aģentūras starpniecību, apliecina to, ka operators/aģentūra ir izpildījusi ar normatīvajiem aktiem uzliktās saistības un informējusi klientu (tūristu) par apdrošināšanās iespējamību, kā arī par iespējamām sekām, sakarā ar apdrošināšanas neveikšanu.

Antario SIA ir noslēdzis 2016.gada 6.jūnijā līgumu Nr. SKV-TL-2016/16 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
home